Η REVIVAL A.E πιστοποιημένη κατά ISO 9001, με άρτια καταρτισμένο προσωπικό 56 συμβούλων, αναλαμβάνει τη σχετική διαδικασία για την υπαγωγή και παρακολούθηση μιας επένδυσης έως και την ολοκλήρωση της, στο πλαίσιο δράσεων ΕΣΠΑ αλλά και του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.  

 Πιο συγκεκριμένα για τις δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα η ομάδα συμβούλων μας προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Έλεγχος επιλεξιμότητας επιχείρησης.
 • Προσδιορισμός μεγέθους φορέα επένδυσης – ανάπτυξη δέντρου συμμετοχών.
 • Προθαβμολόγηση επιχείρησης για τον προσδιορισμό των πιθανοτήτων ένταξης.
 • Αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων της δράσης και των επιλέξιμων δαπανών.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη ψηφιακή κατάταξη της επιχείρησης.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
 • Παρουσίαση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε συνεργασία με επιλεγμένους προμηθευτές εξοπλισμού και λογισμικού, κορυφαίους στο είδος τους ,για τον προσδιορισμό του αιτούμενου έργου. Ενδεικτικά:
  • Εξοπλισμός πληροφορικής (servers, υπολογιστές, printing solutions, κτλ)
  • BI συστήματα
  • ERP συστήματα
  • CRM συστήματα
  • Site, e-shop
  • E-commerce
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  • WMS συστήματα
  • Εφαρμογές γραφείου και εξειδικευμένο λογισμικό
  • ISO 27001/ Ψηφιακή ασφάλεια
  • Υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήμισης
 • Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, υλοποίηση ελέγχων, ηλεκτρονική υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Παρακολούθηση διαδικασία αξιολόγησης για την υπαγωγή του έργου και την ενίσχυση του.
 • Προετοιμασία ελέγχων μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, συμβολή στη λήψη των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

Με βραβευμένα έργα, και εμπειρία σε περισσότερα από 1.500 επενδυτικά σχέδια μπορούμε να στηρίξουμε αποτελεσματικά την επιχειρηματική σας προσπάθεια.